நோர்வே துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

நோர்வே  துர்க்கை அம்மன் ஆலய தேர்த்திருவிழா நேரடி ஒலிபரப்பு 01

                                  31-05-2015

நோர்வே  துர்க்கை அம்மன் ஆலய தேர்த்திருவிழா நேரடி ஒலிபரப்பு 02

                                  31-05-2015

நோர்வே  துர்க்கை அம்மன் ஆலய தேர்த்திருவிழா நேரடி ஒலிபரப்பு 03

                                  31-05-2015