சுவிற்சர்லாந்து ஸ்ரீ விஷ்ணுதுர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

18-07-15 சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் ஸ்ரீ விஷ்ணுதுர்க்கை அம்மன் ஆலயம் 01                           

18-07-15 சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் ஸ்ரீ விஷ்ணுதுர்க்கை அம்மன் ஆலயம் 02